Our Mentors

V M Subhash

Anish S

Amogh Padukone

Aryan Thacker

Shivam Jain

Prajna R Patil

Piyush Singh

Shreyas Ranganatha

Manjunath Ravindra

Bhavika Varshney